Loại hình dịch vụ tư vấn

  • Tư vấn lập dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi) và đánh giá hiệu quả dự án;
  • Tư vấn thiết kế cơ sở;
  • Tư vấn thiết kế kỹ thuật;
  • Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công;
  • Tư vấn các giải pháp công nghệ chuyên ngành;
  • Tư vấn quản lý dự án;
  • Tham gia các gói thầu EPC hoặc gói thầu chìa khóa trao tay trong ngành dầu khí.